Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 24 (22 kobiety/2 mężczyzn) osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 8 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym co najmniej 50% osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie, w postaci zapewnienia opieki dzieci do lat 3 w nowo utworzonym żłobku w Trzebnicy. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.01.2022.

Rezultaty projektu: -powrót przez min 13 osób (12 kobiet/1 mężczyzna) na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu, -znalezienie lub poszukiwanie pracy przez min.7 kobiet po opuszczeniu programu, -utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. -zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Główne zadania projektowe to: – Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (01.11.2019 – 30.04.2020), – Zakup wyposażenia (01.11.2019 – 30.04.2020), – Organizacja placu zabaw (01.11.2019 – 30.04.2020), – Bieżące funkcjonowanie żłobka (01.05.2020 – 31.01.2022).   Całkowita wartość Projektu: 784 188, 75 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 666 560, 43 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU Jeżeli jesteś rodzicem opiekującym się dzieckiem do lat 3, chcesz bezpiecznej opieki swojej pociechy, potrzebujesz wsparcia w powrocie do pracy sprawdź czy się kwalifikujesz do projektu.

Poszukujemy rodziców: którzy są BEZROBOTNI lub BIERNI ZAWODOWO (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym). Dla tych osób przygotowaliśmy bezpłatne czesne i wyżywienie w żłobku dla dziecka. * którzy PRACUJĄ lub prowadzą WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, pozostających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Rodzice jedynie będą zobowiązani do odpłatności 350,00 zł miesięcznie za czesne. * którzy uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie powiatu trzebnickiego, w tym co najmniej 50% osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze wiejskim.

Zapewniamy Dziecku: – doświadczoną i pełną entuzjazmu kadrę sprawującą opiekę – opiekę od 01.05.2020r. do 31.01.2022r. – indywidualne podejście do dziecka – dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz ogrodzony teren z pięknym placem zabaw – wyżywienie – 3 posiłki dziennie w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku – bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce – zajęcia edukacyjno-dydaktyczne, w tym muzyczno-teatralne, rytmikę, pedagogiczne, logopedyczne oraz teatrzyki.   Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)   Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących realizacji usługi remontowej pomieszczeń żłobka w ramach projektu „Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy” w ramach poddziałania 8.4.1 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pobierz zapytanie i załączniki: Zapytanie nr 1 Formularz_ofertowy