Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 24 (22 kobiety/2 mężczyzn) osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 8 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym co najmniej 50% osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie, w postaci zapewnienia opieki dzieci do lat 3 w nowo utworzonym żłobku w Trzebnicy. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.01.2022.

Zapewniamy Dziecku: – doświadczoną i pełną entuzjazmu kadrę sprawującą opiekę – opiekę od 01.09.2020r. do 29.05.2022r. – indywidualne podejście do dziecka – dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz ogrodzony teren z pięknym placem zabaw – wyżywienie – 3 posiłki dziennie w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku – bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce – zajęcia edukacyjno-dydaktyczne, w tym muzyczno-teatralne, rytmikę, pedagogiczne, logopedyczne oraz teatrzyki.   Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)   Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących realizacji usługi remontowej pomieszczeń żłobka w ramach projektu „Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy” w ramach poddziałania 8.4.1 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pobierz zapytanie i załączniki:

Zapytanie nr 1   

Formularz ofertowy