Koniczynka – zadaniem Przedszkola jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobowości, nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych, stwarzanie sytuacji do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

 

Jesteśmy po to aby: – zapewnić dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku, – zapewnić dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, – tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami (małe grupy dzieci) – kierować się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi, – zaszczepić u dzieci radość ze spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, – ukazać dzieciom wartość zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, ukształtować odpowiednie postawy i nawyki.